Bechyně – vodovod Hvožďany

V měsíci červenci loňského roku byly zahájeny práce na stavbě „Bechyně – vodovod Hvožďany“. Projekt je financován z 49,95% z Fondu soudržnosti EU (což tvoří 76,62% ze způsobilých výdajů) a Státního fondu životního prostředí (což tvoří 4,26% ze způsobilých výdajů) v rámci Operačního programu Životní prostředí a z 50,05% z rozpočtu města. V lednu letošního roku byly práce na stavbě úspěšně dokončeny. 

Projekt řeší nové zásobení pitnou vodou pro obec Hvožďany. Hvožďany jakožto místní část města Bechyně má vlastní vodovod, na který je napojena převážná většina domů v obci. Zdrojem vodovodu byly před dokončením výše uvedené stavby jímací zářezy západně od obce doplněné vrtem. Zachycená voda byla akumulována v jednokomorovém vodojemu, do něhož bylo instalováno čerpadlo pro posílení tlaku ve vodovodních řadech. Zdroje vody se nacházejí na soukromém pozemku a jímaná voda obsahuje vysoké procento dusičnanů. Voda ve zdroji tak dlouhodobě nesplňovala podmínky pro hromadné zásobování dle vyhlášky ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly v ukazateli NO3. Provozovateli vodárenského zařízení byla Krajskou hygienickou stanicí Jihočeského kraje udělena výjimka na obsah dusičnanů do 6/2015. Z hlediska perspektivy tohoto zdroje jako jediného zdroje pitné vody pro obec Hvožďany byla situace obtížně udržitelná a město Bechyně se rozhodlo řešit situaci napojením obce Hvožďany na vodovod města.

vod hvo

Nové technické řešení představuje systém, kterým se lokální vodovod Hvožďan napojil na skupinový vodovod města Bechyně. Přívodní řad je napojen na stávající vodovodní řad na Plechamru, veden podvrtem přes potok Smutný, dále podvrtem svahem údolí, podél silnice a nezpevněnou komunikací do akumulace a čerpací stanice. Tlakové poměry v síti města v návaznosti na vodojem neumožňují připojení místní části Hvožďany bez osazení posilovací čerpací stanice. Výtlačný řad z čerpací stanice vede v zeleném pásu podél silnice II/135 do Hvožďan. V intravilánu obce Hvožďany je vodovod veden v trase budoucí projektované komunikace podél zemědělského areálu a dále ulicí do centra obce, kde je napojen na stávající vodovod. Stávající vodojem v obci Hvožďany již nebude využíván. Odtokové potrubí z vodojemu je zaslepeno. Vystrojení vodojemu včetně stávající automatické tlakové stanice je demontováno. Realizací výše uvedeného projektu došlo k výraznému zlepšení kvality pitné vody ve spotřebišti a stabilizaci provozu vodovodu.

Ilona Zvolánková, MěÚ Bechyně

opzp logo


5.5.2015 23:08:02 | přečteno 2003x | libor.benda

Městský úřad Bechyně

nám. T. G. Masaryka 2
391 65 Bechyně

tel.: +420 381 477 010
e-mail: posta@mestobechyne.cz
datová schránka: sshbg5j 
č. účtu: 19-0701467359/0800 

Další kontakty

Úřední hodiny

úřední dny:
pondělí, středa: 7.00-11.00, 12.00-17.00

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

úterý, čtvrtek:  7.00-11.00, 12.00-15.00
pátek:  7.00-11.30

Volba verze

Kterou verzi stránek chcete zobrazit?

Mobilní Normální